Stronę dziś odwiedziło już 264 gości.
Wszystkich odwiedzin łącznie: 196616

Pożary

2016-05-13 05:04:30 | Dawid Dąbrowski

W czasie pożarów największym zagrożeniem dla ludzi są dym i toksyczne produkty spalania, a nie wysokie temperatury.

Główne zagrożenia to:

W każdym przypadku, gdy zauważysz pożar
niezwłocznie zaalarmuj STRAŻ POŻARNĄ:  TEL 998 lub 112

Bezpieczeństwo pożarowe Twojego domu lub mieszkania zależy głównie od Ciebie.

 Postępuj według następujących zasad:

Wyjątek stanowią urządzenia eksploatowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. W zakładach produkcyj­ nych Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza, czy maszyny i urządzenia mają wymagane znaki bezpieczeństwa;

 

Zainstalowanie domowej czujki pożarowej...

Pamiętaj o tym, aby bardzo uważnie i ostrożnie obcho­dzić się z urządzeniami i instalacjami gazowymi, ogrzew­czymi i elektrycznymi, gdyż we­dług statystyk straży pożarnej są one najczęstszymi przyczy­nami pożarów.

Jak się zachować?

W przypadku pożaru postępuj według następujących zasad:

Wszystkie drogi ewakuacyjne w budynkach użyteczności publicznej są oznakowane.

W TRAKCIE EWAKUACJI.....

     w trakcie ewakuacji z budynku podczas pożaru, prze­mieszczaj się możliwie jak najbliżej podłogi ze względu na wysokie temperatury panujące w górnych warstwach po­mieszczenia.

Toksyczne działanie dymu po kilku sekundach może spowodować utratę świadomości człowieka!

Podczas przeprowadzania ewakuacji z budynku postępuj zgodnie z in­strukcjami kierującego działaniami ratowniczymi. Jeżeli masz jakiekol­wiek informacje mogące pomóc sprawnemu przeprowadzeniu ewakuacji oraz efektywnej akcji ratowniczo-gaśniczej, natychmiast przekaż je kieru­jącemu działaniami ratowniczymi!

Pożary w obiektach użyteczności publicznej.

W trosce o bezpieczeństwo pamiętaj o tym, aby po wejściu do obiektu uży­teczności publicznej zorientować się gdzie są najbliższe wyjścia ewakuacyjne.

Za zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w budyn­kach użyteczności publicznej odpowiedzialni są ich właści­ciele lub zarządcy.

Ich obowiązkiem jest:

Zasady gaszenia ognia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego

 Przed przystąpieniem do gaszenia pożaru za pomocą gaśnicy zapoznaj się z umieszczonym na niej opisem zawierającym instrukcję obsługi oraz określenie rodzajów materiałów pal­nych, do gaszenia których może zostać użyta. Poszczególne symbole literowe oznaczają:

 

A - do gaszenia pożarów materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego (np. węgiel, drewno, papier).
B - do gaszenia pożarów cieczy (np. paliwa) i materiałów stałych topiących się (np. parafina).
C - do gaszenia pożarów gazów (np. metan, propan - butan).
D - do gaszenia pożarów metali (np. sód, potas, magnez).

Zwróć uwagę na informację dotyczącą możliwości gaszenia urządzeń elektrycznych pod na­pięciem!

Nigdy nie gaś wodą urządzeń będących pod napięciem elektrycznym!

Zasady posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym:

 

POŻARY LASÓW

Pożary lasów stanowią poważne zagrożenie dla przebywających tam osób, ponieważ rozwijają się z wielką prędkością. Szczególnie groźne są pożary w otoczeniu zakładów. Mogą one zagrażać instalacjom przemysłowym i tym samym doprowadzić do katastrofy.

W celu uniknięcia lub ograniczenia ilości pożarów w lasach i na terenach przyleśnych:

Kontakt

Sekretariat

tel./fax. (86) 215 02 20
kmpsplo@straz.lomza.pl

Rzecznik Prasowy

tel./fax (86) 215 02 20
kmpsplo.rzecznik@straz.lomza.pl

Stanowisko Kierowaia KM PSP

tel./fax (86) 216 77 69

Lokalizacja

Adres

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 48/94
18-400 Łomża

NIP: 718-17-00-034
REGON: 450672550