Stronę dziś odwiedziło już 261 gości.
Wszystkich odwiedzin łącznie: 196613

Zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne

2017-01-16 20:11:07 | Dawid Dąbrowski

Bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia są zagrożenia epidemio­logiczne. Są one o tyle niebezpieczne, że zanim zorientujemy się o ich obec­ności, możemy być już ich ofiarami. Narażeni jesteśmy na nie poprzez wdy­chanie skażonego powietrza, spożywanie skażonej żywności, wody, lekarstw, jak również poprzez dotyk. Szczególnym przypadkiem zagrożeń epidemiolo­gicznych jest świadome działanie człowieka w celu wywołania epidemii i po­dobnych niebezpieczeństw. W celu uniknięcia skutków tych zagrożeń należy postępować według następu­jących zasad:

     informuj właściwą władzę o zauważonych przypadkach zagrożeń  epidemiologicz­nych,

     przestrzegaj podstawo­wych zasad higieny,

     nie powinieneś również spożywać żywności z nie­pewnych źródeł,

     unikaj kontaktu z osobami chorymi na choroby zakaź­ne, a w razie wystąpienia kontaktu i jakichkolwiek wątpliwości  bezzwłocznie zgłoś się do lekarza,

     przestrzegaj także terminów szczepień ochronnych,

     w razie wystąpienia epidemii koniecznie przestrzegaj zaleceń zawartych w ogłoszeniach i komunika­tach, zgodnych z procedurami alarmowania, wydawanych przez władze i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarno -epidemiologiczne.

 

 

 

 

 

Aby profilaktycznie zmniejszyć zagrożenia epidemiologiczne postępuj we­dług poniższych wskazówek:

     stosuj się do zaleceń władz i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sanitarno – epidemiologiczne,

     nie spożywaj, nie przetwarzaj żywności, która wykazuje cechy zamoczenia oraz zewnętrznych oznak uszkodzenia,

     zamoczoną żywność zgromadź w wydzielonym i przygotowanym do tego celu miejscu,

     kupując żywność zwracaj szczególną uwagę na termin przydatności do spożycia,

     pamiętaj o tym, że niezdatne są do spożycia warzywa, jarzyny i owoce bę­dące w czasie powodzi pod wodą,

     oczyść najbliższe otoczenie z nieczystości.

Wszelkie wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów i dystrybucją żywności należy zgłaszać do terenowych stacji sanitarno - epidemiologicznych.

 

W przypadku zagrożeń epidemiologicznych u zwierząt stosuj się do nastę­pujących zasad:

     stosuj się do zaleceń władz, a w szczególności:

     zgłoś zauważone przypadki zagrożeń epidemiologicznych u zwierząt, tak­że własnych

Pamiętaj! Zatajenie faktu epidemii we własnym gospodar­stwie stwarza zagrożenie twojego zdrowia i życia, jak rów­nież twoich bliskich, sąsiadów oraz konsumentów twoich produktów.

 

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodze­nia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek powodu, na przykład braku nadawcy i jego adresu, postępuj według następujących zasad:

     nie otwieraj przesyłki,

     umieść tę przesyłkę w grubym worku plastikowym i szczelnie go zamknij,

     nie przemieszczaj paczki, pozostaw ją w miejscu,

     natychmiast powiadom policję i straż pożarną.

 

W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkol­wiek podejrzaną zawartość w formie stałej lub płynnej, pamiętaj:

     nie naruszaj zawartości przesyłki,

     umieść całą zawartość przesyłki w worku plastikowym, a następnie szczel­nie go zamknij,

     dokładnie umyj ręce,

     bezzwłocznie powiadom policję i straż pożarną.

Kontakt

Sekretariat

tel./fax. (86) 215 02 20
kmpsplo@straz.lomza.pl

Rzecznik Prasowy

tel./fax (86) 215 02 20
kmpsplo.rzecznik@straz.lomza.pl

Stanowisko Kierowaia KM PSP

tel./fax (86) 216 77 69

Lokalizacja

Adres

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 48/94
18-400 Łomża

NIP: 718-17-00-034
REGON: 450672550