Stronę dziś odwiedziło już 35 gości.
Wszystkich odwiedzin łącznie: 199376

Magazynowanie materiałów pirotechniczych

2017-01-16 20:14:24 | Dawid Dąbrowski

Wskazania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla podmiotów zajmujących się magazynowaniem i obrotem wyrobów pirotechnicznych

  1.  Cel opracowania

    Celem niniejszego opracowania jest wskazanie podmiotom województwa podlaskiego zajmującym się obrotem wyrobami pirotechnicznymi podstawowych zasad i wymagań w zakresie bezpiecznego magazynowania, obrotu i używania wyrobów-pirotechnicznych, w szczególności w okresach wzmożonej podaży i popytu na te wyroby.
  2. Klasyfikacja wyrobów pirotechnicznych pod względem bezpieczeństwa użytkowania i dostępności wg PN.
  3. Klasa I
    Do klasy I (symbol klasy: I) zalicza się wyroby zawierające do 3g mieszaniny pirotechnicznej z wyłączeniem petard, rakiet, moździerzy, świec rzymskich, żabek pirotechnicznych, korków wybuchowych oraz WPW miotanych z odpowiednich urządzeń (wyroby te zaliczane są do klasy II lub III). Wyroby dające efekt dźwiękowy mogą zawierać następujące masy mieszaniny pirotechnicznej lub azydku srebra:

 

I.

 

 

 

II.

Klasyfikacja wyrobów pirotechnicznych pod względem bezpieczeństwa użytkowania i dostępności wg PN.

 

 

 

 

 

 

 - strzelające kulki - do 2,5 mg azydku srebra;

 

 

 - kapiszony - do 7,5 mg mieszaniny na bazie chloranów (V) lub chloranów (VII) w pojedynczym kapiszonie (nie jest dozwolone stosowanie azydku srebra).

 

 

Klasa II

 

 Do klasy II (symbol klasy: II) w zależności ód ilości mieszaniny pirotechnicznej zalicza się:

 

 

 - rakiety - do 20 g (w tym mieszanina pirotechniczna wywołująca efekt pirotechniczny-do 10 g);

 

 

 - korki wybuchowe - do 80 mg, - moździerze - do 20 g;

 

 

 - petardy - do 5 g;

 

 

 - strzelające konfetti - do 10 mg mieszaniny na bazie chloranów (V) lub chloranów (VII);

 

 

 - ognie bengalskie - 2 500 g;

 

 

 - pozostałe wyroby - do 50 g.

 

 

Klasa III

 

 Do klasy III (symbol klasy: III) zalicza się wyroby pirotechniczne zawierające mieszaninę pirotechniczna o masie przekraczającej wielkości podane dla Klasy II, przeznaczone wyłącznie do stosowania w profesjonalnych pokazach pirotechnicznych.

 

III.

Warunki magazynowania i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych.

 

l. Wskazania podstawowe.

 

 1.1.     Hurtownie wyrobów pirotechnicznych nie powinny być lokalizowane w obiektach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi, niezależnie od zastosowanych zabezpieczeń i wydzieleń pożarowych. Wymagania budowlane dot. hurtowni i ich wydzieleń określa się w zależności od przewidywanego obciążenia ogniowego, przy czym wskazanym jest aby były lokalizowane w obiektach jednokondygnacyjnych. Wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń magazynowych powinny się otwierać na zewnątrz. Obiekty hurtowni należy wyposażać w instalacje elektryczne o stopniu ochrony zabezpieczającym przed możliwością powstania pożaru oraz w instalacje odgromowe obostrzone. Wskazanym jest aby warunki ochrony przeciwpożarowej hurtowni były zaopiniowane przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w budownictwie.

 

 

 1.2.     W sieci handlowej dopuszczalna jest sprzedaż wyrobów pirotechnicznych klasyfikowanych wg PN-C-86061 do I i II klasy, przy czym nie powinno dopuszczać się do samoobsługowej sprzedaży tych wyrobów.

 

 

 1.3.     W sklepach usytuowanych w obiektach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi o innym przeznaczeniu dopuszczalna jest sprzedaż wyrobów pirotechnicznych pod warunkiem, że te pomieszczenie sklepu wraz z zapleczem stanowi oddzielną strefę pożarową. W sklepach takich nie powinno się jednak przewidywać lokalizowania magazynów z zapasami wyrobów pirotechnicznych.

 

 

 1.4.   W obiektach handlowych wielokondygnacyjnych, stanowiących jedni strefę pożarową, sprzedaż wyrobów pirotechnicznych może być prowadzona pod warunkiem, te stoisko z tymi wyrobami zlokalizowane na parterze, znajdować się będzie w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu przeznaczonym zasadniczo dla tego celu, na ciągu komunikacyjnym dla klientów wychodzących z zakupami, z dala od głównych wyjść ewakuacyjnych z obiektu. Pomieszczenie to powinno być wydzielone ścianami i stropem o odporności ogniowej co najmniej 60 minut i zamykane drzwiami o odporności ogniowej 30 minut, otwierającymi się na zewnątrz pomieszczenia. Wskazanym jest - o ile to możliwe – aby wejście do  pomieszczenia sprzedaży wyrobów pirotechnicznych znajdowało się na zewnątrz obiektu. Z uwagi na najczęściej występującą lokalizację pomieszczeń magazynowych w omawianych obiektach w kondygnacji podziemnej, w obiektach tych nie należy przewidywać lokalizowania magazynów z wyrobami pirotechnicznymi.

 

 

 1.5.   W dużych obiektach handlowych jednokondygnacyjnych ( supermarketach itp.) sprzedaż wyrobów pirotechnicznych może być prowadzona w wydzielonych stoiskach, które powinny by zlokalizowane na ciągach komunikacyjnych dla klientów wychodzących z zakupami z obiektu, z zaleceniem aby znajdowały się one możliwie daleko od głównych strumieni ludzi, z dala od głównych wyjść ewakuacyjnych z obiektu, najlepiej już poza obrębem ciągu kas. Z uwagi na przewidywaną dużą sprzedaż wyrobów pirotechnicznych w tych obiektach należy liczyć się z lokalizowaniem magazynów z ich zapasami. Wskazanym jest aby po zakończeniu działalności handlowej (w porze nocnej) i w dniach wolnych od pracy wyroby pirotechniczne ze stoisk handlowych były przechowywane w pomieszczeniu magazynowym.

 

 

2. Warunki magazynowania wyrobów pirotechnicznych.

 

Magazynowanie wyrobów pirotechnicznych w dużym obiekcie handlowym powinno być prowadzone w wydzielonym pożarowe pomieszczeniu przeznaczonym wyłącznie do tego celu. Pomieszczenie to nie może być zlokalizowane w piwnicy oraz bezpośrednio przy ciągach komunikacyjnych czy też pomieszczeniach, w których przebywać mogą duże grupy ludzi.

Wskazanym jest, aby zlokalizowane ono zostało w części jednokondygnacyjnej obiektu.

Dla takiego przypadku pomieszczenie magazynowe powinno posiadać ściany do pełnej wysokości stropodachu o odporności ogniowej co najmniej 60 minut i być zamykane drzwiami o odporności ogniowej 30 minut, otwierającymi się na zewnątrz pomieszczenia. Drzwi, o ile to możliwe, nie powinny wychodzić na drogi komunikacyjne Jeżeli obiekt jest wyposażony w stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe lub w instalację sygnalizacyjno alarmową to również pomieszczenie magazynowe wyrobów pirotechnicznych powinno być tymi urządzeniami chronione.

Dopuszczalne jest również magazynowanie wyrobów pirotechnicznych w kontenerach stalowych, które powinny być zlokalizowane możliwie jak najdalej od obiektu handlowego -jak również w bezpiecznej odległości od otwartych składowisk materiałów palnych ( m.in. palet, opakowań, śmietników itp.), na terenie zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych. Za minimalne odległości w rozpatrywanym przypadku należy uznać odległość -20 m kontenerów magazynowych z wyrobami pirotechnicznymi od sąsiednich budynków i obiektów budowlanych.. Wym. wyżej odległości mogą być zmniejszone w przypadku zastosowania ścian oddzielenia przeciwpożarowego stosownie do wymagań warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Magazyny powinny być oznakowane znakami bezpieczeństwa zgodnie z PN-92M-01256-01 Znaki Bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa (znak nr 16). Wskazania jak wyżej odnoszą się również do pomieszczeń magazynowych z materiałami pirotechnicznymi, które w wypadkach szczególnych będą lokalizowane przy sklepach lub, w obiektach handlowych o których mowa w pkt. l.3 i 1.4.

 

3. Warunki sprzedaży wyrobów pirotechnicznych.

 

Wszystkie wyroby dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję użytkowania określającą również zasady bezpiecznego obchodzenia się z tymi wyrobami, numer katalogowy, nazwę producenta lub nazwę importera, liczbę wyrobów w opakowaniu, znak dopuszczenia, oznaczenie WPW, które zawiera nazwę wyrobu, numer normy, symbol klasy oraz mogą być sprzedawane tytko osobom pełnoletnim. Sprzedaż powinna być prowadzona w wydzielonym pomieszczeniu lub stoisku, zlokalizowanym wg zasad określonych we wskazaniach podstawowych.

Stoisko w dużym domu handlowym lub pomieszczenie sprzedaży powinno posiadać - o ile to możliwe - gabloty do przechowywania wyrobów pirotechnicznych, z których towar może podawać klientowi tylko uprawniony sprzedawca. Wyroby pirotechniczne powinny być w miejscu sprzedaży posortowane w sposób widoczny wg klas dopuszczonych do sprzedaży Stoisko powinno być wyposażone w odpowiednie tablice informacyjne o zakazach:

 

- otwierania opakowań wyrobów pirotechnicznych na terenie obiektu,

 

- wnoszenia wyrobów pirotechnicznych do innych części obiektu,

 

- użytkowania wyrobów pirotechnicznych w obiekcie jak również na terenie do niego przyległym.

   

Stoisko powinno być wyposażone w gaśnicę proszkową 6 kg z proszkiem przeznaczonym do gaszenia pożarów typu A, B, C oraz koc gaśniczy, a personel znajdujący się w pobliżu i obsługujący powinni być specjalnie pouczeni o zasadach bezpieczeństwa przy sprzedaży wyrobów pirotechnicznych, a także powinni posiadać sprawdzone umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

 

Opracowano:
w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym
KMPSP w Łomży

 

Kontakt

Sekretariat

tel./fax. (86) 215 02 20
kmpsplo@straz.lomza.pl

Rzecznik Prasowy

tel./fax (86) 215 02 20
kmpsplo.rzecznik@straz.lomza.pl

Stanowisko Kierowaia KM PSP

tel./fax (86) 216 77 69

Lokalizacja

Adres

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 48/94
18-400 Łomża

NIP: 718-17-00-034
REGON: 450672550