Stronę dziś odwiedziło już 53 gości.
Wszystkich odwiedzin łącznie: 199394

Imprezy zorganizowane

2017-01-16 20:22:06 | Dawid Dąbrowski

Wskazania dla organizatorów imprez z udziałem ponad 50 osób (bale noworoczne itp.)

 

Informacje i zalecenia Państwowej Straży Pożarnej

Wskazania dla organizatorów imprez z udziałem ponad 50 osób (bale noworoczne itp.).

 

I.

Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien sprawdzić prawidłowość zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu, zwracając uwagę na:

 

1.

Właściwe warunki ewakuacji ludzi, a w szczególności zapewnienie:

 

 

Þ

co najmniej dwu wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń, w których przebywać może więcej niż 50 osób, lub których powierzchnia przekracza 300 m2 , z drzwiami o szerokości dostosowanej do liczby osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu, licząc 0,6m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m na każde drzwi oraz kierunku otwierania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji,

 

 

Þ

odległości najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek od wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia nie przekraczającej 40 m, oraz odległości tego wyjścia od klatki schodowej lub drzwi prowadzących na zewnątrz budynku - 20 m,

 

 

Þ

drożności dróg ewakuacyjnych - nie zastawiania ich, nie składowania na nich materiałów palnych itp.

 

2.

Wystrój wnętrz, w tym zapewnienie:

 

 

Þ

elementów wyposażenia, dekoracji i wykładzin podłogowych wyłącznie z materiałów nie palnych lub trudno zapalnych,

 

 

Þ

nie palnych wykładzin sufitowych.

 

3.

Sprawność działania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, takich jak:

 

 

Þ

podręcznego sprzętu gaśniczego - na każde 300 m2 powierzchni powinna przypadać co najmniej jedna gaśnica o masie środka gaśniczego 2 kg ( dm3 ), a długość dojścia do sprzętu gaśniczego nie powinna przekroczyć 30 m,

 

 

Þ

hydrantów wewnętrznych,

 

 

Þ

telefonów umożliwiających łączność z najbliższą jednostką Państwowej Straży Pożarnej,

 

 

Þ

oraz innych znajdujących się w obiekcie

 

4.

Zapewnienie dostępu do:

 

 

Þ

podręcznego sprzętu gaśniczego,

 

 

Þ

miejsc uruchamiania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych,

 

 

Þ

przeciwpożarowych wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu,

 

 

Þ

wyjść ewakuacyjnych.

 

5.

Oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami:

 

 

Þ

wyjść i dróg ewakuacyjnych,

 

 

Þ

miejsc usytuowania i uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, telefonów, wyłączników prądu i gazu oraz podręcznego sprzętu gaśniczego.

 

6.

Umieszczenie w miejscach widocznych wykazów telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru.

 

7.

Znajomość przez pracowników obsługi i służb ochrony obiektu zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, a w szczególności:

 

 

Þ

zasad organizacji i prowadzenia ewakuacji,

 

 

Þ

sposobu alarmowania Państwowej Straży Pożarnej oraz służb ratowniczych działających w obiekcie,

 

 

Þ

zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie.

 

8.

Drogi pożarowe i dostęp do obiektu dla jednostek ratowniczych.

 

9.

Właściwy dobór i wykonanie ogrzewania oraz instalacji elektroenergetycznych ( aktualne badania instalacji elektrycznej).

II.

Czynności sprawdzania obiektu przed rozpoczęciem imprezy i stwierdzony stan zabezpieczenia oraz polecenia wydane dla usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości powinny być udokumentowane.

III.

W trakcie trwania imprezy należy zwrócić uwagę na :

 

Þ

zapewnienie stałego nadzoru nad przebiegiem imprezy przez wyznaczone służby lub osoby, zapoznane z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru,

 

Þ

przestrzeganie zakazu używania ognia otwartego i palenia tytoniu w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych,

 

Þ

utrzymanie drożności dróg ewakuacyjnych i możliwości natychmiastowego otwarcia drzwi ewakuacyjnych,

 

Þ

zapewnienie przejezdności dróg pożarowych i zachowanie dostępu do obiektu dla jednostek ratowniczych,

 

Þ

sprawność i jakość połączeń elektrycznych urządzeń nagłaśniających i oświetleniowych,

 

Þ

zachowanie bezpieczeństwa podczas stosowania efektów specjalnych,

 

Þ

przestrzeganie zakazu stosowania efektów pirotechnicznych wewnątrz pomieszczeń,

 

Þ

stosowanie się do postanowień instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,

 

Þ

przestrzeganie wymagań prawa lokalnego w zakresie stosowania wyrobów pirotechnicznych,

 

Þ

odpowiednie zachowanie się gości, przy czym należy eliminować wszelkie zachowania mogące być przyczyną zagrożenia.

IV.

W przypadku organizowania dużych imprez (masowych ) z udziałem ponad 1000 osób w przypadku stadionu lub innego obiektu nie będącego budynkiem oraz 300 osób w przypadku budynku, organizator jest obowiązany uzyskać zezwolenie od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, do czego niezbędne są opinie właściwych miejscowo komendantów miejskich/powiatowych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego, dotyczące warunków przeprowadzenia imprezy.

 

Opracowano:

w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym

KMPSP w Łomży

Kontakt

Sekretariat

tel./fax. (86) 215 02 20
kmpsplo@straz.lomza.pl

Rzecznik Prasowy

tel./fax (86) 215 02 20
kmpsplo.rzecznik@straz.lomza.pl

Stanowisko Kierowaia KM PSP

tel./fax (86) 216 77 69

Lokalizacja

Adres

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 48/94
18-400 Łomża

NIP: 718-17-00-034
REGON: 450672550